MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); 3. Maddede belirtilen (“Üye”) ile Alsancak Mahallesi Cumhuriyeti Bulvarı No:268 35220 Konak/İzmir adresinde mukim Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (“Hizmet Sağlayıcı” veya “BonVivant”) arasında aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

MADDE 2 - HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

 

Unvanı

:

Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Adresi

:

Alsancak Mahallesi Cumhuriyeti Bulvarı No:268 35220 Konak/İzmir

Telefon

:

0232 421 72 02

E- Posta

:

bonvivantizmir@gmail.com.tr

Mersis No:

:

0614060790700002

 

 

 

MADDE  4 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

4.1. ÜYE'nin, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan üyelik hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜYELİK HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

5.1. Üyelik hizmetine ilişkin temel özelliklerini HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. HİZMET SAĞLAYICI tarafından ÜYE'ye sunulacak her bir hizmet üye tarafından seçilen üyelik tipine göre değişiklik göstermektedir.

 

5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar, üyelik hizmet bedeli fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar bir sonraki fiyat değişikliğine kadar geçerlidir. ÜYE tarafından seçilen üyelik tipine göre HİZMET SAĞLAYICI tarafından verilecek “ücretli” veya “ücretsiz” hizmetler internet sitesinde ilan edilmektedir.

 

5.3. ÜYE’nin kulübün açık olduğu sürece kulüpten yararlanmamış ve/veya yararlanamamış olması, ÜYE’nin ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Bu sebeplerle, ÜYE kulüpten yararlanamadığından dolayı yaptığı ödemelerin kısmen veya tamamen iadesini ve/veya indirim yapılmasını talep edemez. ÜYE’nin kendisinden kaynaklanan sebeplerle kulüpten yararlanamamış olması vadesi gelmemiş taksitlerinden dolayı da ÜYE’nin ödeme yükümlülüğünü kaldırmaz.

 

5.4. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada hem de aşağıda yer almaktadır.

 

5.5. İşbu sözleşmeye ilişkin her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler HİZMET SAĞLAYICI tarafından ödenecektir.

 

Üyelik Tipi

 

Üye Adı Soyadı

:

 

Fatura Adresi

 :

 

Ödeme Tarihi

 :

 

MADDE 6 -  TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. ÜYE, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu üyelik hizmetine ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. ÜYE'nin üyeliğe kabulü için 18 yaşından büyük olması gerekir. Üyelik şartlarını, belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak HİZMET SAĞLAYICI’dır.

 

6.3. HİZMET SAĞLAYICI, ÜYE'nin üyelik dönemi süresince resmi tatil ve bayramlar ile işbu sözleşmede belirtilen mücbir sebepler dışında, kulübü aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ÜYE’nin faydalanmasına açık tutacaktır.

 

Buna göre BonVivant; Pazartesi – Cumartesi: 10:00 – 22:00 saatleri arasında ÜYE’lerin hizmetine açık olup, Pazar günleri ise kapalı olacaktır. BonVivant’ın durumun gereklilerine göre tek taraflı hizmet gün ve saatlerinin değiştirme hakkı saklıdır.

 

 

 

6.4. BonVivant, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, salgın hastalık, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde kulübün açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar BonVivant'i geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

 

6.5. BonVivant; kulüp içinde aktiviteler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında organizasyon, tanıtım, lansman, toplantı gibi faaliyetlerde bulunabilir, tesisin bir kısmını veya tümünü üçüncü kişi veya kurumlara kiralayıp kullandırabilir. Mezkûr kullanımlar sebebiyle üyelere ilgili kısımların kullanım hakları geçici sürelerle kısıtlanabilir.

 

6.6. BonVivant bünyesinde kullanılacak tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve yeterliliği BonVivant'in takdirindedir. BonVivant ilgili ekipmanların tamamını dilediği şekilde değiştirip yenileyebilir. Bu değişiklik nedeniyle Üye herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

6.7. BonVivant; bünyesindeki tüm ekipmanları, arıza ve periyodik bakım halleri dışında düzgün ve çalışır bir vaziyette üyelerin kullanımına sunmakla yükümlüdür.

 

6.8. ÜYE’ye, BonVivant tarafından işbu sözleşmeyle belirtilen üyelik tipine göre bir adet manyetik üyelik kartı teslim edilir.. ÜYE, kulübe her gelişinde bu kartı yanında bulundurmak ve istenildiği takdirde ibraz etmek mecburiyetinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik kartının BonVivant tarafında talep edildiğinde BonVivant’a ibraz edilememesi halinde BonVivant ÜYE’nin hizmet alımını durdurabilir. ÜYE tarafından üyelik kartının kaybedilmesi durumunda, kart ücretinin ödenmesi şartıyla BonVivant tarafından yeni kart verilebilir.

 

6.9. ÜYE, kendisine verilen üyelik kartını baskalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahüt eder. Aksi bir davranışın tespiti halinde BonVivant'ın üyeliği derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

6.10. ÜYE, üyeliğini veya üyelikten doğan kullanım da dahil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın üçüncü kişi ve kurumlara devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.11. BonVivant tarafından verilen hizmetler üyelik tipine göre farklılık gösterebilir. ÜYE, seçmiş olduğu üyelik tipindeki hizmet ve imkanlar kapsamında kulüpten faydalanabileceğini, kulübün açılış kapanış saatlerine uyacağını, belirlenen saatlerin değişmesi halinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.12. ÜYE, BonVivant tarafından belirlenen kullanım kurallarına uymakla ve diğer üyeleri rahatsız edecek tutum ve davranışlardan kaçınmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE ve misafirlerinin bu kurallara uymaması durumunda ve/veya uyulmamakta ısrar etmesi halinde BonVivant’ın işbu sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

6.13. BonVivant bünyesinde uyulacak tüm kurallar ÜYE’ye verilecek “KULÜPTEN FAYDALANMA KURALLARI” kılavuzunda yer almaktadır. ÜYE’lerin uymaları gereken diğer kurallar, gerektiğinde görevliler tarafından bizzat kendilerine ve/veya kulüp içerisinde uygun yerlere konumlandıralacak yazılı/görsel uyarılar biçiminde de duyurulabilir. BonVivant, yasal ve idari gereklilikler halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurallarda değişiklik yapabilir.

 

6.14. Üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü BonVivant'ın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE, bu hususta BonVivant ve/veya çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

 

6.15. ÜYE; BonVivant bünyesindeki tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk ÜYE'ye ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle BonVivant'a, çalısanlarına veya diğer üyelere ve üçüncü kişi ve kurumlara herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve tahhüt eder.

 

6.16. ÜYE, üçüncü kişi ve kurumlarca kulüpte düzenlenen eğitim, söyleşi, toplantı ve benzeri etkinliklere (Bağımsız Etkinlik) ilişkin ücretleri bizzat Bağımsız Etkinlik Sahibine ödeyeceğini, Bağımsız Etkinlik Sahibi tarafından verilen özel etkinliklere ilişkin BonVivant'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu husustaki her türlü ayıplı hizmet, bedel iadesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüketici mevzuatından ve sair mevzuattan doğan her türlü iddia ve taleplerin tek muhatabının Bağımsız Etkinlik Sahibi olduğunu ve bu nedenlerle BonVivant'ın sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.17. ÜYE, işbu sözleşmede belirtilen kural ve koşullara uymak şartıyla üyeliği süresince, ücreti ödenen “ÜYELİK TİPİ”nde belirtilen koşullarda ve belirlenen giriş ve kulüpten faydalanma ücretini ödemek kaydıyla yanında, 18 yaşını doldurmuş, misafir getirebilir. BonVivant’ın gerekli hallerde misafiri kabul etmeme yetkisi bulunmaktadır.

 

6.18. ÜYE’nin yanında getirdiği MİSAFİR de, BonVivant tarafından, ÜYE ve MİSAFİR’lerin kulübü kullanmasına esas teşkil eden yayınlanmış ve/veya yayınlanacak tüm talimatnamelerde belirtilen kurallara uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Misafirin kulüp içerisinde yapacağı her türlü davranış ve sonuçlarından ÜYE de misafir ile birlikte, müteselsil olarak sorumludur.

 

6.19. BonVivant tarafından, üyeli̇k ti̇pleri̇ ve fi̇yat li̇stesi̇nde belirtilen üyeli̇k ti̇pleri̇nin haricinde süre ve kapsam bakımından değişiklik gösterecek yeni üyeli̇k ti̇pleri̇ ihdas edilebilir. Ancak yapılacak değişiklikler mevcut durumda üyelikleri devam eden ÜYE’leri kapsamayacaktır.

 

6.20. ÜYE tarafından ÜYELİK FORMU’nda belirtilen ÜYELİK TİPİ’nden başka bir üyeliğe geçilmek istenmesi durumunda, yeni geçilecek üyeliğin mevcut üyelikten daha üst klasmanda olması şarttır. ÜYE’nin, kayıt esnasında belirlemiş olduğu mevcut üyelik süresi tamamen bitmeden daha alt klasmanda bir üyeliğe geçme hakkı yoktur.

 

6.21. ÜYE’nin üst klasmandaki üyeli̇k ti̇pi̇ne geçmek istemesi durumunda, mevcut üyeliğindeki kullanılmayan süreyle, yeni geçeceği üyelik arasındaki fiyat farkı toplamını defaten ödemesi gerekmektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.22. ÜYE tarafından seçilen üyeli̇k ti̇pi̇nin kapsamı dışında kalan her türlü ürün ve hizmet ilave ücrete tabidir. ÜYE, sözkonusu ürün ve hizmetleri talep ettiği takdirde, ücretini kullanımdan önce peşin olarak ödemek mecburiyetindedir. BonVivant’ın sözleşme dışı ürün ve hizmet teklifi öneri niteliğindedir ve BonVivant bu önerisi ile bağlı değildir. ÜYE’nin bu talebi icaba davet niteliğindedir.

 

6.23. BonVivant’ın, ücrete tabi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut olanları değiştirme veya tamamen kaldırma hakkı saklı olup, bu tür değişiklikler BonVivant'in belirleyeceği ve ÜYE'nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE'ye bildirilecektir. İşbu madde hiçbir suretle BonVivant tarafından ücretli hizmetlerin ÜYE'ye sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

 

6.24. ÜYE, Sözleşme konusu üyelik hizmetinin yerine getirilmesi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu üyelik bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın sözleşme konusu üyeliğin sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.25. ÜYE'ye üyeliğin gerçekleştirilmesinden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ÜYE'den talep edebilir. ÜYE'nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise HİZMET SAĞLAYICI, üyeliği iptal etme hakkını haizdir.

 

6.26. ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, HİZMET SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

6.27. ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE'yi bağlayacaktır.

 

6.28. ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

6.29. HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, HİZMET SAĞLAYICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ÜYE'ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

 

MADDE 7 - SÖZLEŞME KONUSU ÜYELİK HİZMETİNİN SÜRESİ, İPTALİ, DEVRİ VE DURDURULMASI

 

7.1. İşbu sözleşme kapsamındaki üyelik sürelerinin kullanımı HİZMET SAĞLAYICI’ya ait bonvivant.com adlı internet sitesinde elektronik ortamda ÜYE tarafından onaylanan üyelik formunda belirtilen üyelik başlangıç tarihi ile başlar ve üyelik bitiş tarihi itibariyle bitmiş/tamamlanmış olacaktır.

 

7.2. Üyelik süresinin hesaplanmasında, kulübün açık olduğu günler ile resmi tatil, İşbu Sözleşmede 7.4. maddede düzenlenen günler ve mücbir sebepler dolayısıyla kapalı kaldığı günlerin süreleri toplamı esas alınır. Bu süreler içerisinde üyeler kulübe gelse de gelmese de üyelik hakları kullanılmış sayılır.

 

7.3. İkametgah değişikliği sebebiyle, daha önce ikamet edilmekte olan yere göre kulübe gelinebilmesinin mümkün olmadığı, tesisle yeni ikametgah adresi arasında asgari 100 km. mesafenin oluştuğu ve bunun resmi belgelerle ispatlanması durumunda, işbu sözleşmenin ÜYELİK İPTAL BEDELİ maddesindeki şartlar çerçevesinde kesintiler yapılarak sözleşme iptal edilebilir.

 

7.4. ÜYE’nin askere gitmesi ve bunu terhis belgesi veya başka bir resmi belge ile belgelemesi halinde üyeliğini dondurabilir.

 

7.5. ÜYE, işbu sözleşmeden doğan haklarını, her ne sebeple olursa olsun bir başkasına devredemeyeceğini, kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak bir başkasına kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 8 - ÜYELİK İPTAL BEDELİ

8.1. ÜYE’nin sözleşme kapsamında belirtilen geçerli bir sebeple sözleşmesini sona erdirmesi durumunda, ÜYE’nin kullanmış olduğu süreler, onaylamış olduğu “üyelik tipleri ve fiyat tarifesi”nden seçtiği tarife üzerinden aylık olarak hesaplanarak kesilir, ayrıca buna ek olarak sözleşmede belirtilen toplam tutarı üzerinden oranında erken fesih bedeli kesintisi de yapılır. Kesintiler toplamı sözleşmede belirtilen toplam üyelik tutarını geçemez. Kesintiler sonrasında kalan bakiye 30 (otuz) işgünü içerisinde ÜYE’ye iade edilir.

 

MADDE 9 - CAYMA HAKKI

 

9.1. ÜYE’nin işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir sebep belirtmeksizin cayma hakkı bulunmakta olup, böyle bir durumun oluşması halinde, işbu sözleşmenin ÜYELİK İPTAL BEDELİ maddesindeki şart çerçevesinde, - ’lik kesinti yapılmaksızın, diğer kesintiler yapılarak sözleşme iptal edilebilir.

 

MADDE 10 - SÖZLEŞMENİN FESİH SEBEPLERİ

 

10.1. ÜYE’nin ödemeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kulüpten faydalanma konusundaki kuralları ve düzenlemeleri ihlal etmesi, hukuk, ahlak ve adap kurallarına aykırı davranışlar sergilemesi, kavga etmesi ve/veya BonVivant’ın çalışanlarına, misafirlere veya üyelerine rahatsızlık verecek davranışlar sergilemesi, üyeliğinin devamı sırasında kulüp içerisinde suç teşkil edecek eylemlerde bulunması, BonVivant aleyhine asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunması, BonVivant’ın ticari itibarını zedeleyen herhangi bir davranışta bulunması ve sözleşmede belirtilen diğer yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi halinde, BonVivant sözleşmeyi herhangi bir tazminat veya iade yükümlülüğü bulunmadan tek taraflı fesih etme hak ve yetkisine sahiptir.

 

10.2. ÜYE okuduğu ve bilgi sahibi edindiği sözleşme hükümlerine ve tüketici kanununa ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunduğu takdirde BonVivant sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkında sahiptir.

 

MADDE 11 - MÜCBİR SEBEPLER

 

11.1. İşbu sözleşmedeki mucbir sebep tabiri, doğal afet, seferberlik ilanı, grev, lokavt, savaş ve savaş hali, ayaklanmalar, terör olayları, salgın hastalık, yer kaymaları, yangın, fırtına ve BonVivant’ın iradesi dışında meydana gelen benzer nedenleri ve öngörülemeyen halleri ifade eder. Bu gibi durumlar karşısında BonVivant sorumlu olmaz.

 

11.2. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda BonVivant'ın belirleyeceği ve ÜYE'nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir.

 

11.3. Mücbir sebebin ve/veya etkilerinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde BonVivant tazminat ödemeksizin ve ÜYE'ye mücbir sebep nedeni ile kulüpten faydalanamadığı aylara ilişkin bedelleri iade etmek sureti ile Üyelik Sözleşmesi'ni feshedebilir, üyelik bitiş tarihini mücbir sebep süresi kadar uzatabilir Mücbir sebeplerin sona ermesi durumunda, Sözleşme feshedilmemişse mücbir sebeplerin etkilerine göre, sözleşmeye hangi şartlarla devam edileceğine BonVivant karar verir.

 

 

 

 

MADDE 12 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 

12.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ÜYE'ye ait kişisel  bilgiler;

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ÜYE'ye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ÜYE ile HİZMET SAĞLAYICI arasında kurulan  üyelik sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin HİZMET SAĞLAYICI adına yerine getirilmesini sağlamak için HİZMET SAĞLAYICI, HİZMET SAĞLAYICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

12.2. ÜYE tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ÜYE'ye ait cihazlardan girildiğinden ÜYE tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ÜYE'ye aittir.

 

12.3. ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ÜYE'nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ÜYE, isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda HİZMET SAĞLAYICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ÜYE'ye mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

12.4. İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; HİZMET SAĞLAYICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ne aittir.

 

12.5. İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu değildir.

 

MADDE 13 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

13.1. Mutabık kalınan tarih/tarihlerde ÜYE tarafından ödemenin yapılmaması halinde ÜYE herhangi bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın temerrütte düşer. BonVivant’ın ÜYE’nin temerrüttü nedeniyle sözleşmeden dönme hakkı saklıdır.  Üye temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcun geç ifasından dolayı BonVivant’ın uğradığı zararı gidermekle ve mevzuatta yer alan düzenlemeler gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. ÜYE’nin borçlu olduğu bedel üzerine temerrüt tarihinden itibaren faiz işlemeye başlar. BonVivant bedel ödeninceye kadar sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla seçimlik olarak sözleşmeyi askıya alma, durdurma ve ÜYE’ye sözleşmeye konu hizmetleri sunmama hakkı vardır.

 

13.2. ÜYE, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ÜYE'den talep edebilir ve her koşulda ÜYE'nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ÜYE, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 14 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

14.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde HİZMET SAĞLAYICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ÜYE'nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ise HİZMET SAĞLAYICI'nın veya ÜYE'nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

 

15.1. 15 (onbeş) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ÜYE .tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası sistemlerimizde kaydedilmiş olup, talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.