BONVİVANT MEKAN KİRALAMA

MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1 İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”); 4. Maddede belirtilen (“Alıcı”) ile Alsancak Mahallesi Cumhuriyeti Bulvarı No:268 35220 Konak/İzmir adresinde mukim Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (“Hizmet Sağlayıcı” veya “BonVivant”) arasında aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

MADDE 2 - TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan

:

Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık

:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmelik’i,

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Sağlayıcı

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi

:

HİZMET SAĞLAYICI’ya ait www.bonvivant.com.tr adlı internet sitesini,

Taraflar

:

HİZMET SAĞLAYICI ve ALICI’yı,

Sözleşme

:

HİZMET SAĞLAYICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

 

MADDE 3 - HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

 

Unvanı

:

Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Adresi

:

Alsancak Mahallesi Cumhuriyeti Bulvarı No:268 35220 Konak/İzmir

Telefon

:

0232 421 72 02

E- Posta

:

bonvivantizmir@gmail.com.tr

Mersis No:

:

0614060790700002

 

MADDE 4 - ALICI BİLGİLERİ

 

Adı - Soyadı - Unvanı

:

 

Adresi

:

 

Telefon

:

 

E-Posta

:

VKN

:

 

 

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

5.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu; HİZMET SAĞLAYICI’ya ait açık ve/veya kapalı alanların (‘‘Kiralanan Yer’’) toplantı, seminer, eğitim, etkinlik, organizasyon, özel davet ve benzeri amaçlarla belirtilen alan, toplantı odası, tarih, zaman aralığı ve özellikler dahilinde ALICI’ya tahsis edilmesine ilişkin aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen kiralama hizmetinin yerine getirilmesi ve ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

5.2. ALICI, işbu sözleşmeye konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, tarafların hak yükümlülükleri ve sözleşmeye hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  bonvivant.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 6 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER

 

6.1. Sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

 

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

6.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı hem hizmet ilanının yer aldığı ilgili sayfada hem de aşağıda yer almaktadır.

 

Alıcının Adı Soyadı

:

 

 Fatura Adresi

 :

 

  Sipariş Tarihi

 :

 

  Fatura Şekli

 :

Alıcıya Teslim

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, sipariş / ödeme ekranında yer alan ilgili bilgilerin bu alana otomatik olarak getirtilmesi sağlanmalıdır.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, sipariş / ödeme ekranında yer alan ilgili bilgilerin bu alana otomatik olarak getirtilmesi sağlanmalıdır.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, sipariş / ödeme ekranında yer alan ilgili bilgilerin bu alana otomatik olarak getirtilmesi sağlanmalıdır.

 

İşbu sözleşme kapsamındaki kiralama süresi HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde satış esnasında belirtilen kiralama başlangıç tarihi ve saati ile başlar ve kiralama bitiş tarihi ve saati itibariyle bitmiş/tamamlanmış sayılır. ALICI kiralama bitiş tarihi ve saatinde kayıtsız şartsız, başka hiçbir ihtar ve ihbara ve/veya takibe ya da hükme gerek kalmaksızın kiralanan yeri tahliye edip, boş olarak ve teslim aldığı şekli ile HİZMET SAĞLAYICI’ya teslim etmeyi gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. 

 

MADDE 8 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

8.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, HİZMET SAĞLAYICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, sözleşme konusu hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.2. Sözleşme konusu her bir hizmet kiralama süresi içinde, kiralanan alanı HİZMET SAĞLAYICI’ya ait bonvivant.com adlı internet sitesinde belirltilen özellikler ve hizmetler dahilinde, düzgün ve çalışır vaziyette ALICI’nın kullanımına sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.3. HİZMET SAĞLAYICI, Sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile yerine getirmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre kullanıma elverişli bir durumda işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.4. HİZMET SAĞLAYICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı kiralanan yer sağlayabilir.

 

8.5. ALICI, Sözleşme konusu hizmet için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın sözleşme konusu hizmeti yerine getirme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, HİZMET SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.6. HİZMET SAĞLAYICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmetin yerine getirilemeyeceğini ALICI’ya bu durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin ifasını engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini HİZMET SAĞLAYICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, sipariş tutarı 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için HİZMET SAĞLAYICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.7. ALICI’ya sözleşme konusu hizmetin ifasından evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise HİZMET SAĞLAYICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

8.8. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

8.9. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

8.10. HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, HİZMET SAĞLAYICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

8.11. ALICI, siparişi verdiği esnada belirlenen süre içerisinde kiraladığı alanlarla ilgili olarak; kiralama süresine uymakla, kiralamaya konu olan organizasyonu kanun ve nizamlara uygun olarak yapmakla, organizasyon öncesinde, esnasında ve sonrasında, dışarıdan veya organizasyona katılanlar tarafından sebep olunacak her türlü kanunsuz davranışları önlemek ve emniyeti sağlamak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, İşbu Madde’ye aykırılık nedeni ile doğabilecek olan tüm hukuki ve cezai sorumluluktan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.12. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenen kullanım kurallarına uymak ve diğer konukları rahatsız edecek tutum ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. ALICI, kiralanan yeri kullanım amacına uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmekte olup, aksi takdirde tüm tüm yasal ve idari merciler, mahkemeler ve/veya 3. kişiler nezdinde oluşabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ile tüm tazminat sorumluluğu bizzat ALICI’ ya ait olacaktır.

 

8.13. HİZMET SAĞLAYICI bünyesinde uyulacak tüm kurallar ALICI’ya verilecek “KULÜPTEN FAYDALANMA KURALLARI” kılavuzunda yer almaktadır. ALICI’NIN uyması gereken diğer kurallar, gerektiğinde görevliler tarafından bizzat kendilerine ve/veya BonVivant içerisinde uygun yerlere konumlandıralacak yazılı/görsel uyarılar biçiminde de duyurulabilir. HİZMET SAĞLAYICI, yasal ve idari gereklilikler halinde tabi olduğu yasal mevzuata uygun olarak kurallarda değişiklik yapabilir.

 

8.14. Kiralama süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü HİZMET SAĞLAYICI'nın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirtilen konular ile ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk ALICI’ ya ait olacak olup, ALICI, bu hususta HİZMET SAĞLAYICI ve/veya çalışanlarından herhangi bir tanımlama altında herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

 

8.15. ALICI, organizasyon nedeniyle, organizasyon alanında bulunan malzeme ve ekipmanda, organizasyon alanında ve çevresinde bulunan ve HİZMET SAĞLAYICI’ya ait sair alanlarda, BonVivant çalışanları ile üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur ve doğacak hasar bedelini karşılamayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

8.16. ALICI; işbu mesafeli satış sözleşmesini ve “KULÜPTEN FAYDALANMA KURALLARI”nı kabul ettiğini ve onaylandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını, tüm maddeleri ayrı ayrı okuduğunu, tüm maddelerin içeriğine vakıf olduğunu ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata vardığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.17. ALICI, imzalamış olduğu işbu sözleşmeden doğan haklarını, her ne sebeple olursa olsun bir başkasına devredemez, kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak bir başkasına kullandıramaz.

 

8.18. ALICI, kiralanan alanların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı kullanılması halinde tüm sorumluluğun ALICI’ya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALICo kiralanan yerde gerçekleştireceği ilgili faaliyetin ve/veya söz konusu faaliyet kapsamında kullanılacak herhangi bir eser, ürün ada malzemenin herhangi bir izne veya ruhsata tabi olması durumda bu izin ve ruhsatları bizzat kendisi almakla yükümlüdür. Aksi takdirde ruhsata aykırı veya izinsiz faaliyet ve/veya kullanım nedeni ile oluşan tüm yasal ve idari merciler, mahkemeler ve/veya 3. kişiler nezdinde oluşabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ile tüm tazminat sorumluluğu bizzat ALICI’ya ait olacaktır.

 

8.19. Hizmet süresi içinde kiralanan yerin ALICI ve ALICI ile birlikte kiralanan yere gelen kişiler tarafından kullanımı sırasında meydana gelebilecek maddi, cismani, manevi ve benzeri fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm zararlar ile ALICI’nın, çalışanlarının, katılımcılarının, tedarikçilerinin ve/veya hizmet sağlayıcılarının kullanımında ve kullanımı sırasında doğacak ana taşınmaza, eklerine, 3. kişilere ait olan taşınmaz ve/veya taşınırlara veya 3. kişilere karşı oluşabilecek olan her türlü zararlar ile ilgili tüm tazminat sorumluluğu ALICI’ya aittir.

 

8.20. ALICI, kiralanan yeri ve varsa HİZMET SAĞLAYICI tarafından temin edilen malzeme ve ekipmanları kullanırken tam bir özenle hareket etmeyi ve kiralanan yerden sadece tahsis olduğu amaca uygun şekilde istifade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, kiralan yeri kullanım amacına uygun olarak kullanırken kiralan yere ve varsa HİZMET SAĞLAYICI tarafından temin edilen malzeme ve ekipmanlara herhangi bir zarar vermeyeceğini ve kiralanan yerde herhangi bir değişiklik/tadilat yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.21. ALICI, Organizasyon ile ilgili olarak kiralanan yere dışarıdan getireceği tüm ekipman ve yiyecekler için (önceden) kiralama aşamasında HİZMET SAĞLAYICI’nın yazılı onayını almakla yükümlüdür.

 

  1. ALICI dışarıdan hiçbir koşulda içecek getiremez.

 

  1. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI’nın yazılı onayı olsa dahi dışarıdan sağladığı söz konusu ekipman ve yiyecekler ile ilgili masrafların ve tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ALICI bu şekilde dışarıdan sağlayacağı tüm ekipman ve yiyecekleri kendisi teslim almakla yükümlüdür.

 

  1. Saklama koşullarının kısıtlı olması nedeniyle bu tür malzemeleri 6 saat önce getirir ve etkinlik sonrasında 6 saat içinde de götürmekle yükümlüdür. ALICI kalan malzemeleri belirlenen süre içinde götürmez ise HİZMET SAĞLAYICI imha etme hakkına sahiptir. ALICI’da hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.22. ALICI, kira bedelinin %20’si kadar kira bedeline ilaveten depozito ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Depozito herhangi bir zarar-ziyan olmaması halinde etkinlik sonrası 24 saat içinde ALICI’ya geri ödenir. Herhangi bir hasar ve/veya zarar durumunda, HİZMET SAĞLAYICI söz konusu tutarı tek taraflı olarak depozitodan mahsup etmeye yetkilidir. Depozito tutarını aşan miktardaki hasar ve zararlar ise ALICI tarafından nakden ve defaten derhal HİZMET SAĞLAYICI’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 9 - ÖZEL ŞARTLAR  

 

9.1. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde,

 

HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenecek kampanyaya katılım koşullarına göre ALICI birden fazla kampanyaya katılım sağlayabilecektir. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenen kampanya koşullarına göre birden fazla kampanyaya katılım sağlayamaması halinde, herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.2. HİZMET SAĞLAYICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir satın alma öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

 

 

MADDE 11 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 

11.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait kişisel  bilgiler;

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile HİZMET SAĞLAYICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin HİZMET SAĞLAYICI adına yerine getirilmesini sağlamak için HİZMET SAĞLAYICI, HİZMET SAĞLAYICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

11.2. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, HİZMET SAĞLAYICI tarafındaki kendi sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

 

11.3. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI, isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda HİZMET SAĞLAYICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

11.4. İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; HİZMET SAĞLAYICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ne aittir.

 

11.5. İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu değildir.

 

MADDE 12 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

12.1. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 13 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

13.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde HİZMET SAĞLAYICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ise HİZMET SAĞLAYICI'nın veya ALICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

 

MADDE 14 - YÜRÜRLÜK

 

14.1. 14 (ondört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası sistemlerimizde kaydedilmiş olup, talep edilmesi halinde sözleşmenin bir nüshası e-posta ile de gönderilebilecektir.