MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); 4. Maddede belirtilen (“Alıcı”) ile Alsancak Mahallesi Cumhuriyeti Bulvarı No:268 35220 Konak/İzmir adresinde mukim Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (“Satıcı” veya “Bonvivant”) arasında aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

MADDE 2 - TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan

:

Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık

:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmelik’i,

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Sağlayıcı

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi

:

HİZMET SAĞLAYICI’ya ait www.bonvivant.com.tr adlı internet sitesini,

Taraflar

:

HİZMET SAĞLAYICI ve ALICI’yı,

Sözleşme

:

HİZMET SAĞLAYICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

 

MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ

 

Unvanı

:

Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Adresi

:

Alsancak Mahallesi Cumhuriyeti Bulvarı No:268 35220 Konak/İzmir

Telefon

:

0232 421 72 02

E- Posta

:

info@bonvivant.com.tr

Mersis No:

:

0614060790700002

 

MADDE 4 - ALICI BİLGİLERİ

 

 

Adı - Soyadı - Unvanı

:

 

Adresi

:

 

Telefon

:

 

E-Posta

:

 

VKN

:

 

 

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

5.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen etkinlik biletinin satışı ve sağlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

5.2. ALICI, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanımı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  bonvivant.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 6 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

6.1. Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

 

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

6.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı hem hizmet ilanının yer aldığı ilgili sayfada hem de aşağıda yer almaktadır.

 

6.4. Hizmete her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler SATICI tarafından ödenecektir.

 

 

Hizmetin Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplam

 

 

 

 

Alıcını Adı Soyadı

:

 

Fatura Adresi

 :

 

 Sipariş Tarihi

 :

 

 Fatura Şekli

 :

Alıcıya Teslim

 

 

 

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

 

7.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, sözleşme konusu hizmete ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.2. ALICI, Sözleşme konusu hizmeti yerine getirilmesi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmeti yerne getirme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.3. ALICI’ya ürünün tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

7.4. Etkinlik bileti satın alan ALICI, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan etkinlik bileti, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez.

 

7.5. ALICI, satın aldığı etkinlik bileti için vermiş olduğu mail adresine gelen sipariş kodunu rezervasyon gününde giriş anında yetkili kişiye kimlik bilgileri göstererek ibraz edecektir.

 

7.6.  Satın alınan etkinlik biletine dair sipariş kodunun kontrolü ve muhafaza yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

 

7.7. Etkinliğin iptal edilmesi ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesi halinde SATICI yeni tarihi ve saati internet ortamında duyurur. Bununla birlikte SATICI, bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunmamaktadır.

 

7.8. SATICI, etkinliklere 15dk dan fazla geç kalanların içeriye alınması konusunda hiçbir garanti veremez.

 

7.9. Etkinliğe katılan kişiler tarafından fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı SATICI yetkilisi ve diğer katılımcılardan izin alınarak yapılması zorunludur. 

 

7.10. Etkinlik sırasında dışarıdan yiyecek ve içeceklerin mekana sokulması yasaktır.

 

7.11. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet kontenjana hak sahibidir.

 

7.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

7.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

7.14. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

MADDE 8 - ÖZEL ŞARTLAR  

 

8.1. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde,

SATICI tarafından belirlenecek kampanyaya katılım koşullarına göre ALICI birden fazla kampanyaya katılım sağlayabilecektir. ALICI, SATICI tarafından belirlenen kampanya koşullarına göre birden fazla kampanyaya katılım sağlayamaması halinde, herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.2. SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

 

8.3. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

MADDE 9 -  CAYMA HAKKI

 

9.1. Tüm etkinlik bilet satışları kesindir. ALICI’nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (h) bendine “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: - Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.” istinaden satın alınan biletlere dair cayma hakkı bulunmamaktadır. Satılan etkinlik bileti sipariş kodunun herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda para iadesi yapılmayacaktır. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

 

MADDE 10 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 

10.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait kişisel  bilgiler;

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

10.2. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

 

10.3. ALICI, SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI, isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

10.4. İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Melek Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ne aittir.

 

10.5. İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 11 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

11.1. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 12 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

12.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ise SATICI'nın veya ALICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

MADDE 13 - YÜRÜRLÜK

 

13.1. 14 (ondört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası sistemlerimizde kaydedilmiş olup, talep edilmesi halinde sözleşmenin bir nüshası e-posta ile de gönderilebilecektir.